×
728 905 153

Pn-pt: 10.00-21.00, soboty ustalane w razie potrzeby Klienta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW DEPILACJI LASEROWEJ

Umów się na bezpłatną konsultacje

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW DEPILACJI LASEROWEJ

1. Przed pierwszym wykonaniem zabiegu laserowej depilacji („Zabiegu”) w Studiu Active
Woman Klient zobowiązany jest do poddania się próbie laserowej. Studio zastrzega,
że próba laserowa może być powtarzana przed każdym zabiegiem, jeżeli osoba
przeprowadzająca zabieg uzna to za stosowne.

2. Klient każdorazowo przed przystąpieniu do wykonania zabiegu zobowiązany jest
złożyć pisemne oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy stan jego zdrowia
pozwala mu na poddanie się Zabiegowi. Klient w szczególności oświadcza, że
wszystkie podane informację w „Ankiecie Informacyjnej Klienta” są prawdziwe i nie
pomijają żadnych istotnych faktów związanych ze zdrowiem Klienta. W razie
zatajenia, przemilczenia lub jakiegokolwiek innego podania nieprawdziwych
informacji Studio Active Woman nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany i jest świadomy, że skuteczność zabiegu
depilacji laserowej jest uzależniona od indywidualnych właściwości skóry Klienta, a w
szczególności od prawidłowej gospodarki hormonalnej. Studio Active Woman
zastrzega, że w razie ujawnienia się takiej okoliczności nie będzie ponosiło
odpowiedzialności z tego tytułu, a w szczególności nie zwróci kwot za już wykonane
zabiegi.

4. Klient oświadcza, że został poinformowany i jest świadom, że zabieg depilacji
laserowej nigdy nie gwarantuje 100 % efektów.

5. W czasie przeprowadzania zabiegów Klient zobowiązuje się bezwzględnie stosować
do zaleceń i wskazówek osoby przeprowadzającej zabieg w imieniu Active Woman.

6. Klient zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Studiu Active Woman, a w szczególności:
a. niezdejmowaniu udostępnionych przez studio okularów ochronnych;
b. nie wykonywaniu jakiejkolwiek innej czynności mogącej zagrozić życiu lub
zdrowiu klienta lub osoby przeprowadzającej zabieg przez cały okres jego
przeprowadzania;
c. nie niszczenia, uszkadzania lub powodowania jakiejkolwiek szkody w mieniu
należącego do Studia Active Woman lub innego Klienta Studia będącego
wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

7. W razie niepodporządkowania się przez Klienta zasadom bezpieczeństwa Studia
Active Woman lub pracowników Studia, opisanym w szczególności w ust. 6 , Studio
ma prawo odstąpić od wykonania zabiegu, z jednoczesnym zatrzymaniem zapłaconej
kwoty. Niniejsze uprawnienie nie pozbawia Studia Active Woman możliwości
dochodzenia ewentualnego odszkodowania koniecznego do pokrycia szkód
wywołanych przez Klienta.

8. Klient jest zobowiązany na przynajmniej 30 dni przed Zabiegiem nie wystawiać
miejsca, które będzie poddane Zabiegowi na działanie promieni UV.

9. Klient jest zobowiązany przez przynajmniej 21 dni po Zabiegu nie wystawiać miejsca,
które zostało poddane Zabiegowi na działanie promieni UV.

10. Przez działanie promieni UV rozumie się między innymi opalanie się, korzystanie z
solarium lub korzystanie z jakiegokolwiek innego zabiegu naświetlania mocnymi
wiązkami światła, opalanie natryskowe oraz stosowanie samoopalaczy.

11. W okresie min. 30 dni przed planowanym zabiegiem Klientowi nie wolno usuwać
włosków woskiem/depilatorem z okolicy poddanej zabiegowi. Można je golić.

12. W razie stosowania antybiotyków bądź innych leków światłouwrażliwiających należy
odczekać min. 14 dni od ostatniej dawki do planowanego zabiegu.

13. Po zabiegu przez 7 dni nie korzystamy z basenu i sauny.

14. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych związanych z zabiegiem,
a w szczególności jakichkolwiek oparzeń lub podrażnień klient zobowiązuje się do
powiadomienia studio o wystąpieniu takiej okoliczności w terminie 3 (trzech) dni od
momentu ich wystąpienia. W razie nie powiadomienia studia w terminie określonym
powyżej (3 dni od wystąpienia problemu), studio zastrzega, że jego odpowiedzialność
za ewentualne szkody będzie ograniczona, tak jakby klient zgłosił problem w wyżej
określonym terminie.

15. Klient zobowiązany jest do odwołania zaplanowanej wizyty z minimum 24-
godzinnym wyprzedzeniem. W innym przypadku Studio może rościć sobie prawo do
pokrycia kosztów nieodwołanego zabiegu.

16.Jedna osoba może wykorzystać tylko 1 bon rabatowy ze strony internetowej ważny
przez okres 3 miesięcy od daty wygenerowania. Bon rabatowy jest imienny, ważny za
okazaniem dokumentu tożsamości.

17.Promocje nie łączą się. Kupon rabatowy nie może być wykorzystany przy okazji innych promocji.

18. Wszelkie pisma i zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy:
studio@uroda.krakow.pl, a w nagłych przypadkach zgłoszenia należy kierować na
numer telefonu 791 776 301, następnie potwierdzone przesłaną wiadomością emailową
na wymieniony powyżej adres.

Umów się na bezpłatną konsultacje